Zbuduj przyszłość

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT jest placówką doradczo-szkoleniową realizującą dofinansowane szkolenie realizowane w ramach projektu "ZBUDUJ PRZYSZŁOŚĆ".

 

Projekt jest skierowany do osób pracujących w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach, zamieszkałych na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród uczestników projektu co najmniej 40% stanowić będą osoby z grupy wiekowej 45+, które posiadają maksymalnie średnie wykształcenie i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Nie stwierdza się obiektywnych przesłanek wykluczających kobiety z proponowanego kursu. Grupa docelowa projektu to pracownicy hal produkcyjnych, magazynów, otwartych składowisk, firm transportowych, osoby pracujące w logistyce, przy obsłudze procesów technologicznych jak i przy przeładunku towaru czy materiałów budowlanych.

Projekt „Zbuduj przyszłość” składa się z następujących modułów tematycznych:

Moduł I.   Kurs z obsługi żurawi przeładunkowych HDS (50 godz./os.)
Moduł II.  Kurs z obsługi suwnic z poziomu roboczego (45 godz./os.).
Moduł III. Szkolenie „1 na 1” - Zarządzanie czasem pracy (4 godz./os.).
Moduł IV. Szkolenie z prawa pracy (8 godz./os.).

Wszyscy uczestnicy projektu przechodzą szkolenia wymienione w module I, II oraz IV. Dodatkowo dla osób po 45 r.ż.  przewidziane jest dodatkowe indywidualne szkolenie z trenerem z zakresu Zarządzania czasem pracy (cykl dwóch dwugodzinnych spotkań przypadających na jednego uczestnika).


Zajęcia z modułu I oraz II odbywać się będą w 5 grupach liczących 10 osób każda. Podczas zajęć praktycznych każdej grupy szkoleniowej uczestnicy zostaną podzieleni na dwie 5 osobowe podgrupy. Kurs będzie odbywał się popołudniami w tygodniu oraz w soboty.

W trakcie trwania kursu zapewniamy:

  • profesjonalną obsadę trenerską,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek,
  • zwrot kosztów dojazdu.


Wypełnioną deklarację uczestnictwa w projekcie (druki zgłoszeniowe) wraz z załącznikami należy dostarczyć do nas osobiście, drogą mailową lub faksem.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane kobiety oraz osoby po 45 roku życia.

 

Cel projektu

 

 

 

 Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
www.efs.gov.pl
Wykonawca projektu: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT